PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG ĐỨC
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai20:52:50 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai20:36:53 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai20:33:16 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=380
4Khách vãng lai20:31:12 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00956
5Khách vãng lai20:27:17 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai20:23:16 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai20:23:07 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
8Khách vãng lai20:16:33 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/video.aspx
9Khách vãng lai20:07:42 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/default.aspx
10Khách vãng lai19:58:26 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=395
11Khách vãng lai19:52:09 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=457
12Khách vãng lai18:50:33 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai18:47:54 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
14Khách vãng lai18:46:38 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Khách vãng lai17:37:30 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
16Khách vãng lai16:56:54 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
17Khách vãng lai16:41:27 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK2-00044
18Khách vãng lai16:33:59 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
19Khách vãng lai16:13:58 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21871
20Khách vãng lai15:44:20 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/login/login_admin.aspx
21Khách vãng lai15:35:40 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=457
22Khách vãng lai15:27:19 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/video.aspx
23Khách vãng lai14:41:51 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00958
24Khách vãng lai14:14:48 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=432
25Khách vãng lai13:53:39 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Tim_kiem_thiet_bi.aspx
26Khách vãng lai13:50:06 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=364
27Khách vãng lai13:17:54 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK2-00040
28Khách vãng lai13:17:38 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK2-00042
29Khách vãng lai12:52:11 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21869
30Khách vãng lai12:31:29 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21870
31Khách vãng lai12:30:22 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6357
32Khách vãng lai12:18:02 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/default.aspx
33Khách vãng lai12:06:10 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
34Khách vãng lai11:49:40 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21873
35Khách vãng lai10:49:20 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai10:45:03 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21872
37Khách vãng lai10:35:39 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
38Khách vãng lai10:15:36 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK2-00043
39Khách vãng lai10:14:19 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_muc_luc_quay_1.aspx
40Khách vãng lai10:07:03 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay_full_default.aspx
41Khách vãng lai09:59:10 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
42Khách vãng lai09:47:02 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STK2-00041
43Khách vãng lai09:38:04 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=446
44Khách vãng lai09:11:14 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6350
45Khách vãng lai08:59:41 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=361
46Khách vãng lai08:57:29 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
47Khách vãng lai08:56:14 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
48Khách vãng lai08:44:23 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=432
49Khách vãng lai08:29:43 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6171
50Khách vãng lai08:23:17 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai08:20:51 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc.aspx
52Nguyen Hong Quang08:03:14 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/viet_tin_tv.aspx
53Nguyen Hong Quang08:02:07 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_kiem_ke_thu_vien_tap_chi.aspx
54Nguyen Hong Quang08:00:15 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_nhap_an_pham_1.aspx
55Khách vãng lai07:58:23 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
56Khách vãng lai07:57:57 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
57Khách vãng lai07:57:47 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai07:34:57 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
59Khách vãng lai07:31:20 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00955
60Khách vãng lai07:21:20 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop.aspx
61Khách vãng lai06:24:43 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/slide_images.aspx
62Khách vãng lai05:27:31 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
63Khách vãng lai04:53:41 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=435
64Khách vãng lai04:51:29 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai04:48:29 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=373
66Khách vãng lai04:23:28 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=368
67Khách vãng lai03:55:00 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=445
68Khách vãng lai02:02:59 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai01:43:53 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/tkb/Xem_tkb.aspx
70Khách vãng lai01:06:53 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=21225
71Khách vãng lai00:58:25 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
72Khách vãng lai00:42:03 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=383
73Khách vãng lai00:34:45 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00644
74Khách vãng lai00:27:01 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=450
75Khách vãng lai00:26:55 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=430
76Khách vãng lai00:21:45 http://ng-thhongduc.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
20 11 2018